GO PRINT #BESTOF2020 fotópályázat

2020-11-10

GO PRINT #BESTOF2020 fotópályázat részvételi szabályzat

I. A Szervező Szervező: GO PRINT Kft. (a továbbiakban Szervező) Székhelye:. 1221 Budapest, Gerinc u. 33.

Cégjegyzékszáma: 01-09-361161

Lebonyolító: Hrenkó Kft. (a továbbiakban Lebonyolító) Székhelye: 1056 Budapest, Papnövelde utca 1. 4/2 Cégjegyzékszáma: 15-09-075268

Szervező végzi a #BESTOF2020 Fotópályázat - a továbbiakban: Pályázat - teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolító által fog történni.

II. Pályázati feltételek

1. A Pályázatban való részvétel feltételei:

A pályázaton részt vehet:

A Pályázatban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

A Pályázatban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A pályázat időtartama: 2020.11.01.-2020.12.14.

A pályázat menete, pályázók részvétele:

A Pályázók a Pályázatban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat. Pályázót terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: fényképezőgép vagy mobiltelefon fenntartása, Internetkapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése). Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely pályázót a Pályázatból kizárni, különösen, ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely pályázó a Pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Pályázat esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://goprint.hu/hirek/ oldalon, a pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Pályázaton való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Go Print közösségi oldalán elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Pályázatban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mailcím- elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Pályázatban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi oldalon a GoPrint üzletlánc hivatalos magyarországi oldalát, amely a https://www.facebook.com/goprint.uzletlanc alatt található. Amennyiben a Pályázó fényképet juttat el a Pályázatra, kifejezett hozzájárulását adja a kép és a neve nyilvánosságra hozatalához.

A Szervezőnek joga van a facebook oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexualitást ábrázoló fényképet, ideértve aktusra utaló fényképeket azonnal törölni. A beküldéssel a pályázó nyilatkozik, hogy a nevezett fényképek az ő kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, posztokat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

III. A Pályázat menete

A pályázó beküldi maximum 3 db saját készítésű fényképét - amelyeknek szerzői és közlési jogával kizárólagosan rendelkezik - a Go Print Facebook-oldalán üzenetben. A beérkezett pályaművek 2020.12.01-én feltöltésre kerülnek a közösségi oldalra egy közös mappába, ahol 2020.12.06-ig tartó közönségszavazással dől el, mely képek kerülnek ki győztesen (első három helyezett). Szavazatnak az adott fényképre leadott Facebook-reakció minősül (like, szív, stb.).

A közönségszavazás mellett a Go Print zsűrije különdíjas alkotást is választ. Az eredményhirdetésre 2020.12.07-én kerül sor, a díjakat pedig 2020.12.14-e után vehetik át a nyertesek, vagy kerülnek postázásra.

IV. A Pályázat időtartama és a nyeremények

A Pályázat időtartama: 2020.11.01.-2020.12.14.

A Pályázat nyertesei és különdíjasa ajándékcsomagban részesülnek, melynek tartalma a következő:

      1. helyezett: A nyertes fotó 1 db 40x60 cm méretű vászonkép vakrámával  + 5 db 1000 Ft-os vásárlási utalvány, ami 2021 január 31-ig vásárolható le bármelyik Go print üzletben (készpénzre nem váltható)

      2. helyezett: A nyertes fotó 1 db 40x30 cm méretű kép SLS fakeretben

      3. helyezett: A nyertes fotó 1 db 1 db 40x60 cm méretű poszterl 

      Különdíjas: 1 db 40x60 cm méretű vászonkép vakrámával  + Go print ajándékcsomag

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható. A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Pályázó semmilyen további igényt nem érvényesíthet; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

A nyertesek értesítése: A Facebook oldalon posztban, és amennyiben azt a nyertes beállításai lehetővé teszik, privát üzenetben.

A nyertesek, nevük közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét Facebook üzenetben a nyeremények átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyereményeket van lehetőség személyesen átvenni a Szervező telephelyén: 1116 Budapest, Sztregova u. 22-28. amennyiben ez nem lehetséges, a nyereményeket előzetes egyeztetés után a Szervező üzlethelyiségeinek valamelyikén lehet átvenni 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VI. Személyes adatok kezelése

A Pályázattal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Go Print Kft. felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a Hrenkó Kft. (székhely: 1056 Papnövelde utca 1. 4/2, cégjegyzékszám: 15-09-075268) végzi, mint adatfeldolgozó.

A. A kezelt személyes adatok köre Nyeremény átvétele esetén:

- vezeték- és keresztnév,

- email cím, - postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),

A nyeremények átvételét segítő regisztráció során a Pályázóknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

B. Az adatkezelés célja és időtartama

Regisztráció esetén és a Pályázat lebonyolítása során:

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Pályázattal összefüggésben, a Pályázat lebonyolítási időtartama alatt a Pályázók regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Pályázat lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Pályázat lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően 30 napon belül törli.

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Rendelet”) 6 cikk a) pontja alapján a Pályázó a Pályázatban történő részvétellel és amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra akkor az ajándék átadás/megküldésének céljából történő megkeresésre történő válaszolásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

A Pályázó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. A Pályázó a regisztrációs e-mail elküldésével a jelen tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához). A személyes adatok megadása a Pályázó döntésén múlik, azonban teljes neve és e-mailcíme hiányában a regisztrációt nem tudjuk elfogadni. A Játékos az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként kell értelmeznie.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kézbesítése. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a Pályázókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Pályázó  jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Pályázó kérésére tájékoztatást ad a Pályázó általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Pályázó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Pályázót.

A Pályázó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Pályázót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Pályázó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: A 1116 Budapest, Sztregova u. 22-28. postai címen vagy e-mailben belyegzo@belyegzo.hu címen az adatai megadásával. Amennyiben az adatkezelő a Pályázó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Pályázót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Pályázó bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Pályázat egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1116 Budapest, Sztregova u. 22-28. vagy e-mailben az belyegzo@belyegzo.hu címen az adatai megadásával. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázatból való kizáráshoz vezet, ha a Pályázat lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Pályázó). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Pályázat időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Pályázó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Pályázó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Pályázók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk 1116 Budapest, Sztregova u. 22-28.postai címre vagy e-mailben az galgo@galgo.hu címen, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://goprint.hu/ Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

H. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

VII. Egyéb rendelkezések

A Pályázó jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Pályázó, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Pályázat – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Pályázat során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2020.10.31.

vissza

Fehér szájmaszk egyedi felirattal

2020-05-05

Újdonság!

Ha már maszkot kell viselni, legyen egyedi!

Üzleteinkben hamarosan egyedi képpel, szöveggel feliratozható arcmaszkot rendelhetsz!

Tedd vidámmá a maszkos megjelenésed!

Go print 

csapata

vissza

Galéria a pólónyomás webáruházunkban

2015-10-01

Pólónyomtatás webáruházunkat új lehetőséggel, szolgáltatással bővítettük.
Már nem csak saját fotót tölthet fel, hanem több millió képet tartalmazó galériából választhat pólójára fotót, ábrát.

 

Böngésszen kedvére, és válasszon a hangulatához, pólójához, mondanivalójához, vagy az alkalomhoz illő fotót, vagy vektorgrafikus képet.

vissza

Nyomtasson androidos készülékével a Mobil nyomtatás appal!

2015-05-22

Nem baj, ha nincs kéznél printer, vagy éppen úton van – Mobil Nyomtatás appunkal bárhonnan rendelhet nyomtatást az okostelefonjáról. A nyomtatandó fájlokat pár kattintással elküldheti nekünk, majd átveheti a kész nyomtatást a legközelebbi üzletünkben.

Manapság a fél életünket okostelefonon éljük, ezért logikusnak tartottuk, hogy a nyomtatás rendelést is eléretővé tegyük onnan – a nyomtatandó fájlokat így nem kell a számítógépre, pendrive-ra menteni, ehelyett közvetlenül a mobilról küldheti el őket nyomtatásra hozzánk. 

Sőt, a mobilos rendelés lehetősége sok esetben nagy segítség lehet: ilyen például, ha ügyintézéshez, üzleti tárgyaláshoz lenne szüksége egy dokumentumra, az egyetemről, iskolából hazafelé kellene gyorsan kinyomtatni az esti tanuláshoz az anyagot, esetleg elromlott, vagy kifogyott a tinta az otthoni printerből.

Mobilos rendelés akár extrákkal

A Mobil Nyomtatás appot Android operációs rendszerrel működő telefonon vagy tableten lehet használni, a 2.2-es szoftververziótól fölfelé.  A rendelés menete egyszerű: az appot megnyitva rögtön arra a képernyőre jut, ahol a nyomtatásra szánt fájlokat kell feltölteni, egyszerre maximum 5 darabot. A Tovább gombra nyomva az Adatok fül következik, ahol először is ki kell választania azt a Go print üzletet, ahol át szeretné venni a nyomtatást, majd be kell írnia nevét, telefonszámát és e-mail címét. A személyes adatokra azért van szükség, hogy kollégáink azonosítani tudják, amikor átveszi a rendelést. 

A nyomtatás rendelésnél a „Megjegyzés” mezőben írhatja le, hogyan kéri a nyomtatást: színesben vagy fekete-fehérben, hány példányban van szüksége a dokumentumokra, illetve kér-e laminálást, spirálozást, stb. A Go print ezen a téren biztosan többet tud, mint az otthoni nyomtató, hiszen ilyen extra szolgáltatásokat is tudunk vállalni, valamint gyorsan nagy példányszámban nyomtatni. Ha ezekkel a kérésekkel kapcsolatban kollégáinknak további kérdései lennének, akkor a megadott telefonszámon vissza tudják hívni Önt, ha viszont egyszerű nyomtatási feladatról van szó, akkor nincs szükség további egyeztetésre. 

Az adatösszegző fülön még átnézheti, mindent jól adott-e meg, és a következő gombnyomással már be is küldheti a rendelést. Fizetnie előre, az appon keresztül nem kell: a nyomtatás és egyéb szolgáltatások költségét az üzletben kell rendeznie, amikor átveszi a dokumentumokat.

Megosztással is küldhet fájlokat

Előfordulhat, hogy a mobilkészülékén a tallózás funkció nem használható a letöltött fájlok eléréséhez, ami a telefon szoftverváltozattól függ. A Google saját Android-verziói lehetővé teszik bármilyen letöltött fájl betallózását, viszont a gyártók által személyre szabott felületeken (pl. Samsung, HTC készülékek) ez nincs feltétlenül így, és lehet, hogy csak a képgaléria vagy más appok érhetők el a fájl megnyitásánál. 

Ilyenkor az appon kívülről, a fájlkezelőben vagy máshol a „Megosztás” funkciót használva érheti el a Mobil nyomtatás appot – ha az telepítve van a készülékre, akkor így, kívülről is lehet küldeni bele fájlokat nyomtatásra.

Próbálja ki appunkat, és egészítse ki okostelefonját a kényelmes nyomtatás rendelés funkcióval! A fővárosban járva mindig lesz Önhöz közel egy olyan üzletünk, ahol gyorsan és kényelmesen átveheti a nyomtatandó fájlokat, bármilyen helyzetben legyen is szüksége nyomtatásra.

Letöltés: Go print Mobil nyomtatás app a Google Play Áruházban

Instrukciók az app használatáról röviden (kattintásra nagyobb lesz):

Nyomtatás mobilról (6)

vissza

Vászonkép

2014-12-13

Új szolgáltatásunk a vászonkép készítés vakrámával. 

Az Europarkban, valamint a 1116 Budapest, Sztregova u. 22-28 címen lévő boltunkban, helyben készítjük, de bármelyik üzletünkben megtekinthet egy-egy mintaképet és megrendelheti a vászonképet saját fotójából. 

 Nagyszerű ajándék, és lakásdekoráció.

vissza

Elindultak a Go print üzletek weboldalai!

2014-04-22

Kedves Látogatóink mostantól naprakész információkat találnak weboldalainkon, és bárhol, bármikor tájékozódhatnak üzleteink kínálítáról, nyitva tartásáról.

vissza

Nyomtattasson androidos készülékről mobil nyomtatás alkalmazással

2015-04-21

Letölthető az ingyenes mobil nyomtatás alkalmazásunk.

A Play áruházban keressen rá a goprint-re, vagy a mobil nyomtatás-ra és

nyomtasson androidos okostelefonról

ingyen letölthető alkalmazásunkkal

Androidos készülék esetén klikkeljen a Telepítés -re

vissza

Póló nyomtatás azonnali készítéssel

2014-04-23

Nyomtassa kedvenc fotóit nálunk vásárolt vagy hozott pólókra, és lepje meg velük szeretteit.

vissza